logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

10 เมษายน 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ลุ่มน้ำปิง ตำบลโป่งแดง อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงาน สร้างความเข็มแข็งในระดับชุมชน การถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบกสิกรรมด้วยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ กิจกรรมการผลิตและการตลาด รวมถึงให้สหกรณ์ในพื้นที่เป็นศูนย์กลางเพื่อการเชื่อมโยงทำหน้าที่รวบรวมและแปรรูปผลผลิต และสนับสนุนด้านการตลาดสินค้าของเกษตรกร

อ่าน 188 เวลา