logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

9 ตุลาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 กับคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และถ่ายทอดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561 กับคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ และถ่ายทอดการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web conference ไปยังหน่วยงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 495 เวลา