logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

9 เมษายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคการเกษตร โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ และนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศในการช่วยเหลือและพัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกร โดยการบูรณาการความร่วมมือในการทำงานร่วมกันกับทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ .วิภาวดีรัสิต กรุงเทพฯ ผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรจังหวัด และสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายสำคัญของรัฐบาล และเป็นเวทีประกาศความพร้อมของรัฐบาลในการปฏิรูปภาคการเกษตร ซึ่งมุ่งหวังให้ภาคการเกษตรเป็นหน่วยสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก และให้เกิดการปฏิรูปประเทศอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ มุ่งหวังให้ เกิดการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน เกิดการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่เศรษฐกิจระดับฐานราก และเร่งความเร็วในยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างจริงจัง ผ่านการปฏิรูป 3 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านที่ 1 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้านที่ 2 ความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม และด้านที่ 3 การปฏิรูปด้านสถาบันเศรษฐกิจ

อ่าน 225 เวลา