logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 กันยายน 2560 นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7,8 ร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบทรัพย์สินแปรรูปยางพารา งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7,8 ร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบทรัพย์สินแปรรูปยางพารา งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสถาบันเกษตรกรจังหวัดสงขลา ณ อาคารแปรรูปยางพาราสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายางพาราแบบครบวงจร กำหนดแนวทางตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ต้นทางเกษตรกรชาวสวนยางต้องรวมตัวเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดการการผลิตให้มีคุณภาพ กลางทางระบบสหกรณ์ต้องจัดการให้มีประสิทธิภาพ และปลายทางการแปรรูปและการตลาด นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเสน่ห์ สภาพันธ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 6,7,8 ร่วมในพิธีเปิดและส่งมอบทรัพย์สินแปรรูปยางพารา งบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสถาบันเกษตรกรจังหวัดสงขลา ณ อาคารแปรรูปยางพาราสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนายางพาราแบบครบวงจร กำหนดแนวทางตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ต้นทางเกษตรกรชาวสวนยางต้องรวมตัวเป็นสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดการการผลิตให้มีคุณภาพ กลางทางระบบสหกรณ์ต้องจัดการให้มีประสิทธิภาพ และปลายทางการแปรรูปและการตลาด ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้กำหนดแนวทางในการพัฒนาภาคใต้ให้เป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียวโดยการรักษาการผลิตยางพาราส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีการเพิ่มการผลิต การวิจัย การแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับยางพารา เพื่อให้ภาคใต้เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราที่สำคัญของประเทศ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราครบวงจรในรูปแบบเมืองยาง (Rubber City) ในพื้นที่จังหวัดสงขลา จากนโยบายดังกล่าวได้ประสานความร่วมมือบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการยกระดับให้สถาบันเกษตรกร สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางต่อไป โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณงบกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนกิจกรรมแปรรูปยางพาราให้กับสหกรณ์ 1.สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด ก่อสร้างศูนย์รวบรวมน้ำยางสด เป็นเงิน 4,800,000 บาท2.สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด ก่อสร้างโรงงานน้ำยางข้น 1 โรง เป็นเงิน 51,380,600 บาท3.สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จำกัด จัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์แปรรูปยางพารา เป็นเงิน 31,587,000 บาท รวมเป็นเงิน 87,767,600 บาท เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการบริหารยางพาราของสหกรณ์ได้ครบวงจรและเป็นต้นแบบให้กับสถาบันเกษตรกรอื่นๆ ยึดเป็นแนวทางในการพัฒนายางพาราให้มั่นคงยั่งยืนต่อไป

อ่าน 249 เวลา