logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 พฤศจิกายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับเชิญจากภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “โครงการสหกรณ์สีขาวยกระดับความเชื่อมั่นของสหกรณ์ได้หรือไม่” แก่นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รวม 120 คน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับเชิญจากภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรร่วมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “โครงการสหกรณ์สีขาวยกระดับความเชื่อมั่นของสหกรณ์ได้หรือไม่” แก่นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ รวม 120 คน โดยมีวิทยากรร่วมเสวนา ได้แก่ นายสนอง เป็นสุข คณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด นายนิพิฐพนธ์ ตติยนันตกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการ และผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา อาจารย์ประจำภาควิชาสหกรณ์ โดยมี ดร.พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา หัวหน้าภาควิชาสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร

อ่าน 145 เวลา