logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 พฤศจิกายน 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.)

นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง และข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ (กสส.) และการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยมี นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เป็นผู้แทนลงนาม ณ ห้องประชุมสถลสถานพิทักษ์ อาคาร 1 ชั้น 6 การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือด้านข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของการยางแห่งประเทศไทย และข้อมูลสารสนเทศด้านการส่งเสริมสหกรณ์ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งฐานข้อมูลของทั้งสององค์กร จะเป็นประโยชน์ต่อการรองรับภารกิจของหน่วยงานและตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สามารถใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบ ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่เกษตรกรชาวสวนยางในการพัฒนาการผลิต ตลอดจนการอำนวยสินเชื่อซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลอีกด้วย
สำหรับบันทึกข้อตกลงนี้จะเป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน และสามารถนำไปเป็นกรอบในการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงนโยบายอื่นๆ ระหว่าง กยท. และ กสส. ต่อไป โดยข้อมูลที่จะเชื่อมโยงร่วมกัน ได้แก่ ข้อมูลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ข้อมูลโรงงานผลิตยางแท่ง STR ข้อมูลโรงงานอัดยางก้อน ข้อมูลด้านการตลาด ข้อมูลโรงงานอบ/รมควันยางพารา ข้อมูลโรงตากยางแผ่นดิบ/ยางเครฟ ข้อมูลศูนย์รวบรวมน้ำยางสด ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกยาง ข้อมูลสวนยาง จุดรวบรวมยาง ข้อมูลพื้นที่ปลูกยางของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน

อ่าน 128 เวลา