logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มิถุนายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในพื้นที่การจัดการที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ(คทช.)โดยมีสหกรณ์จังหวัด 16 จังหวัดเป้าหมายเข้าร่วมนำเสนอแผนการส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่คทช. ซึ่งจะเน้นการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่ รวมทั้งจะพัฒนาสินค้าและเชื่อมโยงตลาดเข้ามารับซื้อผลผลิตของเกษตรกร ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งการให้ทุกจังหวัดจัดทำแผนพัฒนาอาชีพแก่ชาวบ้านและสมาชิกสหกรณ์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ คทช. โดยวางแผนอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ทั้งรายวัน รายเดือนและรายปี ซึ่งจะทำให้มีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ วงเงิน 1,000 ล้านบาทให้สหกรณ์กู้ยืมไปส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกนำไปลงทุนประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในระยะสั้น โดยสามารถกู้ยืมได้รายละ 10,000 - 20,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 และกำหนดคืนเงินกู้ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้เกษตรกรมีเงินทุนประกอบอาชีพ ทั้งปลูกพืชผักสวนครัว หรือพืชผลต่าง ๆ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เลี้ยงปลา เลี้ยงโคขุน เพื่อเพิ่มศักยภาพเกษตรกรในพื้นที่ สามารถผลิตสินค้าเกษตรส่งจำหน่ายให้สหกรณ์ เพื่อนำไปจำหน่ายสู่ตลาด ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต

อ่าน 109 เวลา