logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 มิถุนายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อรับทราบปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อรับทราบปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการหรือผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และผู้สังเกตการณ์ และเจ้าหน้าที่ รวม 120 คน เข้าร่วมประชุม ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

อ่าน 113 เวลา