logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดทำ(ร่าง)ระเบียบการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2560

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อจัดทำ(ร่าง)ระเบียบการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 2/2560 เพื่อตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 131 เวลา