logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 ธันวาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย่ผู้แทนจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้แทนจากกลุ่มออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน และผู้แทนจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนแห่งเอเชีย

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประกอบด้วย่ผู้แทนจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้แทนจากกลุ่มออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน และผู้แทนจากสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนแห่งเอเชีย จำนวน 13 คน ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทย และเยี่ยมกรมส่งเสริมสหกรณ์และให้ความสนใจในบทบาทและภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนางานสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โอกาสนี้ ได้มีผู้แทนจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าร่วมให้ข้อมูลด้านภารกิจการตรวจบัญชีสหกรณ์และร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาดำเนินงานสหกรณ์ของทั้งสองประเทศ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 178 เวลา