logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 พฤศจิกายน 2561 ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาฯ

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมการสัมมนาฯ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเกษตรกรต้นแบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมทีมขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่และคณะกรรมการลุ่มน้ำ และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขยายผลโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน พร้อมจัดงาน “สู่ฝันของพ่อ...สานต่อทฤษฎีใหม่” เพื่อเปิดพื้นที่ตลาดนัดความรู้ให้คนทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ เครือข่ายต่าง ๆ ที่มีประสบการณ์การทำเกษตรทฤษฎีใหม่มาแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันวางแผนขับเคลื่อนเกษตรทฤษฎีใหม่ในระดับลุ่มน้ำ เพื่อจะออกแบบต้นแบบที่จะนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยนิทรรศการความเป็นมาของเกษตรทฤษฎีใหม่ ศาสตร์พระราชากับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

อ่าน 172 เวลา