logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 พฤศจิกายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 100 คน

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร เกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวม 100 คน และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมชี้แจง ประกอบด้วย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมชี้แจงขั้นตอนการรับซื้อและจุดรับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการ โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

อ่าน 159 เวลา