logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 มิถุนายน 2561 นางสาวดุจเดือน ศสะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นางสาวดุจเดือน ศสะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน “7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” ประจำปี 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ และส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลายไปทั่วประเทศ และเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียน หน่วยงานต่างๆที่มาร่วมจัดแสดง และตลาดนัดผลิตภัณฑ์สหกรณ์นักเรียน โดยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

อ่าน 167 เวลา