logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 มิถุนายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนา การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาตามพระราชดำริ โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือแนวทางการพัฒนา การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาตามพระราชดำริ โดยมีนางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากสำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ผู้แทนกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ

อ่าน 103 เวลา