logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 ตุลาคม 2560 นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการการอบรมหลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง” รุ่นที่ 13 จำนวน 35 คน จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการการอบรมหลักสูตร “ผู้นำสหกรณ์ชั้นสูง” รุ่นที่ 13 จำนวน 35 คน จัดโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยมีนายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

อ่าน 291 เวลา