logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 ธันวาคม 2560 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานของศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานะทางการเงินของสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงานของศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานะทางการเงินของสหกรณ์ โดยกำหนดกรอบระยะเวลาการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบรายงาน สถานที่ตั้ง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาศูนย์ฯ ต่อไปในอนาคต ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 173 เวลา