logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 ธันวาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยได้ให้นโยบายแนวทางการปฎิบัติงาน

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน โดยได้ให้นโยบายแนวทางการปฎิบัติงาน วัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งพบปะผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 165 เวลา