logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 พฤศจิกายน 2561 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ แสงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด จ.นครปฐม

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายภาณุพงศ์ แสงคำ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาสหกรณ์ประมงและปศุสัตว์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จำกัด จ.นครปฐม โดยสหกรณ์ได้รับงบประมาณอุดหนุนตามโครงการ "สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร" งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบกลางปี) เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของสหกรณ์ จำนวน 14 รายการ ทั้งนี้ ได้กำชับให้สหกรณ์ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนตามแผนธุรกิจที่ได้กำหนดไว้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อสหกรณ์และสมาชิกสูงสุด

อ่าน 290 เวลา