logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 พฤศจิกายน 2561 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ซึ่งกำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเผยแพร่และสานต่อแนวทางการพัฒนาการเกษตรด้วยโครงการพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน และถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ของภาครัฐและภาคเอกชน ให้แก่เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

อ่าน 265 เวลา