logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 พฤศจิกายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้บริหารกรมฯ สหกรณ์จังหวัด และผู้อำนวยการกลุ่มจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ. เข้าร่วมรับฟังและถ่ายทอดผ่าน Video Conference ไปยังสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ในปี 2562 ให้บุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์เกิดความเข้าใจและสามารถดำเนินการไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สำหรับแนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ในปี 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ชูนโยบายหลัก รือ การดำเนินโครงการ 1 อำเภอ 1 สหกรณ์การเกษตรโดยการยกระดับสหกรณ์การเกษตรในระดับอำเภอ 763 แห่ง ให้เป็นองค์กรสำคัญที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละชุมชน พัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่าง ๆ โดยแนวทางการดำเนินโครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่
1. การสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง โดยพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์ การดำเนินธุรกิจและการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่มวลสมาชิก
2. การพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยสนับสนุนให้สหกรณ์มีบทบาทในการดูแลตลอดกระบวนการผลิตสินค้าของเกษตรกร ตั้งแต่การจัดหาปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์ การดูแลเรื่องการผลิต การปลูก การรวบรวม การเก็บเกี่ยว การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า และการหาตลาดรองรับ เพื่อดูแลเรื่องการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับสมาชิกสหกรณ์
3. การพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ให้มีความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการนำความรู้ไปพัฒนาสหกรณ์และถ่ายทอดสู่สมาชิกสหกรณ์ต่อไป

อ่าน 403 เวลา