logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 มกราคม 2561 ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมประชุมหารือแนวทางการเสนอกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่งเป็นผลจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ที่เห็นว่าปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนได้พัฒนาเป็นสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาดสินทรัพย์สูงและมีแนวโน้มการทำธุรกรรมทางการเงิน อย่างกว้างขวาง จึงจำเป็นต้องจัดตั้งหน่วยงานขึ้นเป็นการเฉพาะ เพื่อทำหน้าที่กำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ให้ได้มาตรฐาน และสร้างความมั่นคงให้กับระบบสหกรณ์โดยรวม การจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนขณะนี้มีความคืบหน้าโดยได้มีการจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ....ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาในรายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าว ซึ่งมีสาระสำคัญคือขอบเขตการบังคับใช้ ในเบื้องต้นจะกำกับดูแลสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์เกิน 5,0000 ล้านบาทขึ้นไป และโครงสร้างการกำกับดูแลจะมีคณะกรรมการกำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการกำกับ การส่งเสริมและการพัฒนา การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขและแนวปฏิบัติในการกำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ซึ่งจะเน้นเรื่องการเสริมสร้างเสถียรภาพของระบบสหกรณ์และระบบการเงินของประเทศ และจะมีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพื่อบังคับใช้ ทั้งนี้ กรอบระยะเวลาในการเสนอร่างกฎหมายจะต้องมีการหารือเพื่อเสนอแนวคิดในการปรับปรุงจนได้ร่างพระราชบัญญัติฯที่สมบูรณ์เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบประมาณกลาง เดือนมีนาคม 2561 นี้ ก่อนจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป การประชุมครั้งนี้ประกอบด้วยผู้แทนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของรับมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมในการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม 226

อ่าน 329 เวลา