logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 ตุลาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดหาสินค้าและจัดกิจกรรมการตลาดการจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดหาสินค้าและจัดกิจกรรมการตลาดการจัดงานตลาดนัดคลองผดุงกรุงเกษม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งที่ 2/2560 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โดยเน้นสินค้าที่จะนำมาต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เช่นเกษตรอินทรีย์ มาตรฐาน GAP , GMP, Q สินค้าที่มาจากโครงการแปลงใหญ่ , Yong Smart Farmer โดยโดยมีผู้แทนหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯอ่าน 298 เวลา