logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 ตุลาคม 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.(สกต.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะให้ สกต.ทำหน้าที่ด้านการตลาดเป็นหลัก และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สหกรณ์

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมเพื่อหารือข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.(สกต.) เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะให้ สกต.ทำหน้าที่ด้านการตลาดเป็นหลัก และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้สหกรณ์ เป็นองค์กรหลักในการสร้างความเข้มแข็งที่ สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกให้มีความสุข มุ่งสู่ เกษตรกรมั่นคง ภาคการเกษตรมั่งคั่ง ทรัพยากรการเกษตรยั่งยืนและผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด โดยมีผู้แทน ธกส. ผู้เชี่ยวชาญกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ

อ่าน 235 เวลา