logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 มิถุนายน 2561 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการตลาดข้าว กข 43ให้แก่สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวฤดูนาปี 2561 เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวกข 43

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางสร้างความรู้ความเข้าใจในการผลิตและการตลาดข้าว กข 43ให้แก่สหกรณ์ผู้ผลิตข้าวฤดูนาปี 2561 เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวกข 43 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มมมากขึ้น เนื่องจากเป็นข้าวที่มีน้ำตาลน้อย ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการดูแลสุขภาพและผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน
กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการหาพื้นที่เป้าหมายปลูกข้าวกข 43 และตั้งเป้าขยายพื้นที่ปลูกข้าวกข 43 ในฤดูนาปีอีก 300,000 ไร่ ซึ่งสมาชิกสหกรณ์ที่จะปลูกข้าวพันธุ์นี้จะต้องขึ้นทะเบียนและใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองจากกรมการข้าว โดยมีสหกรณ์เข้ามาดูแลและควบคุมคุณภาพแปลงปลูกให้ได้มาตรฐานGAP กระบวนการเก็บเกี่ยวไปจนถึงขั้นตอนรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร ปัจจุบันมีสหกรณ์นำร่อง 8 แห่ง ที่ประสบผลสำเร็จในการส่งเสริมสมาชิกผลิตข้าวกข 43 โดยกระทรวงพาณิชย์รับหน้าที่วางแผนการตลาดข้าวกข 43 โดยประสานความร่วมมือกับโรงสีเอกชนและผู้ประกอบการ รับซื้อข้าวจากสหกรณ์ไปแปรรูปเป็นข้าวสารวางจำหน่ายในห้างโมเดิร์นเทรด ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่Big C THE MALL TESCO Lotusและ Tops supermarket ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อชี้แจงแนวทางในการส่งเสริมการผลิตและการตลาดข้าวกข 43 เพื่อสร้างความมั่นใจให้สหกรณ์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ใช้หลักการตลาดนำการผลิต พร้อมทั้งพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการผลิตและธุรกิจข้าวให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้สหกรณ์สามารถขยายช่องทางการจำหน่ายข้าวกข 43 และเพิ่มโอกาสทางการตลาดมากขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ

อ่าน 238 เวลา