logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

1 มิถุนายน 2561 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ร่วมกับ นายประกิต พิลังกาสา ประธานสหกรณ์ฯ และคณะ ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ร่วมกับ นายประกิต พิลังกาสา ประธานสหกรณ์ฯ และคณะ ณ ห้องประชุม 129 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อหาแนวทางในการระดมเงินมาชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการ ตามประมาณการทางการเงิน โดยมีแหล่งรายรับ จาก 4 แหล่ง สำคัญ คือ 1. แหล่งเงินที่รัฐบาลยืนยันให้การสนับสนุน 2. รายรับจากคดีติดตามทรัพย์สินคืน 3. ขายทรัพย์สินสหกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ และ 4. การธุรกรรมปกติของสหกรณ์ ทั้งนี้ จะสรุปผลจากการหารือในครั้งนี้นำเสนอต่อนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อกำหนดแนวทางในการบรรเทาปัญหาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัดต่อไป

อ่าน 122 เวลา