logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

14 กันยายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภท

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์ทุกประเภทและกลุ่มเกษตรกร ปี 2560 ณ ห้องประชุมกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 201 เวลา