logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

13 กันยายน 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560

นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 กันยายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ ปี 2561 และหาแนววิธีการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ยกระดับความเข็มแข็งและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทาง วิธีการ ปัญหาและอุปสรรคในการส่งเสริมสหกรณ์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อเตรียมรูปแบบการส่งเสริมสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่นิคมสหกรณ์ ในเขตตรวจราชการที่ 3 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 และ 14 เจ้าหน้าที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 3 ,4 ,5 ,6 ,7 และ 8 รวมทั้งสิ้นจำนวน 300 คน ณ โรงแรมเมาท์เท่นบีช พัทยา จังหวัดชลบุรี

อ่าน 290 เวลา