logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

วันที่ 12 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ารดน้ำขอพรและอำนวยพร พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นำคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้ารดน้ำขอพรและอำนวยพร พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนี่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามต่อไป ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

อ่าน 207 เวลา