logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

11 เมษายน 2560 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุญาตให้นางสาวกรณภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นำเยาวชนสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นเข้าพบ จำนวน 3 คน

 นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อนุญาตให้นางสาวกรณภา ชัยวัฒน์ ผู้อำนวยการกองแผนงาน นำเยาวชนสหกรณ์ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรกรไทยในครอบครัวเกษตรกรญี่ปุ่นเข้าพบ จำนวน 3 คน ได้แก่ 1. นายภมร ทับเบิก บุตรสมาชิกสหกรณ์สหกรณ์การเกษตรเมืองตาก จำกัด จังหวัดตาก 2.นายน้ำใจ นาบัน บุตรสมาชิกสหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดินหนองบัวลำภู จำกัด จังหวัดหนองบัวลำภู 3.นายการต์ วิเศษ กลุ่มทายาทสหกรณ์ สังกัดสหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับโอวาทก่อนเดินทางไปฝึกงานฝึกงานในครอบครัวเกษตรกรที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อสร้างเยาวชนสหกรณ์ให้เป็นผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ ในการทำการเกษตรสมัยใหม่เยาวชนสหกรณ์เดินทางไปฝึกงานในครอบครัวเกษตรกรที่ประเทศญี่ปุ่น

อ่าน 137 เวลา