logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

8 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผลไม้ของนายวิชาติ โกสัลล์วัฒนา สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ผลิตได้มาตราฐานคุณภาพ GAP

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่เยี่ยมชมสวนผลไม้ของนายวิชาติ โกสัลล์วัฒนา สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเขาคิชฌกูฎ จำกัด จ.จันทบุรี ซึ่งเป็นสวนผลไม้ที่ผลิตได้มาตราฐานคุณภาพ GAP ซึ่งปลูกทุเรียนจำนวน 60 ไร่ มังคุด 350 ต้น โอกาสนี้ นายวุฒิชัย ประกอบทรัพย์ ์ ผู้นำเครือข่ายทายาทสหกรณในจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการผลไม้ให้มีคุณภาพ นำเสนอแนวคิดสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อสานต่ออาชีพจากรุ่นพ่อแม่โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการพัฒนาสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด โดยมีนางศศิธร วิเศษ สหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ได้รายงานสถานการณ์ผลไม้และการดำเนินการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ในจังหวัดจันทบุรี

อ่าน 341 เวลา