logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

7 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานกับสหกรณ์จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดและชลบุรี พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานกับสหกรณ์จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราดและชลบุรี พร้อมติดตามความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนโยบายแปลงใหญ่ ธนาคารสินค้าเกษตรทฤษฎีใหม่ และAgri-map ในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์ ฯลฯ พร้อมทั้งกำชับให้ทุกจังหวัดเร่งยกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ในพื้นที่ให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเร่งดำเนินการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างเต็มที่ โดยนำระบบสหกรณ์เข้ามาขับเคลื่อนทุกนโยบายให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลผลไม้ที่กำลังจะมาถึง โดยใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาบริหารจัดการผลผลิตของเกษตรกร เน้นการผลิตผลไม้ให้มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและราคาให้เพิ่มสูงขึ้น ณ.ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง 

อ่าน 233 เวลา