logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(1 โหวต)

7 เมษายน 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ เพื่อให้ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อการแนะนำ ส่งเสริม และพัฒนา สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการมีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยข้าราชการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุวเทพมหานคร พื้นที่ 1และพื้นที่ 2 ผู้แทนสหกรณ์ คณะทำงานกำหนดเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และผู้สังเกตการณ์ รวม 350 คน

อ่าน 247 เวลา