logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

6 เมษายน  2560 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารแผนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ประชุมร่วมกับตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ จำนวน 77 สหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์

 นายอำนวย ปะติเส ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารแผนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ประชุมร่วมกับตัวแทนสหกรณ์เจ้าหนี้ จำนวน 77 สหกรณ์ เพื่อหารือแนวทางในการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ โดยให้สหกรณ์เจ้าหนี้เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยการให้ระบบสหกรณ์ช่วยเหลือกันเอง และเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการคลังได้เห็นชอบในหลักการ โดยกระทรวงการคลังให้การสนับสนุนให้ธนาคารของรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย สนับสนุนให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์เจ้าหนี้ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เพื่อเสริมสภาพคล่องในการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์และนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย(Thailand Future Fund:กองทุน TFF) เพื่อนำเงินส่วนต่างเข้าบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ โดยบัญชีนี้จะมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์ที่มีปัญหาในการดำเนินงานหรือขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งจะทำให้ระบบสหกรณ์มีเงินทุนกลางที่ได้รับจากขบวนการสหกรณ์ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์แต่ละแห่งตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยในเบื้องต้นจะเน้นให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด ซึ่งผลจากการหารือในครั้งนี้จะได้ข้อสรุปเพื่อจะได้เป็นแนวทางที่จะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อให้การสนับสนุนธนาคารของรัฐให้เงินกู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์เจ้าหนี้ที่เข้าร่วมโครงการ การจัดทำบันทึกข้อตกลงของสหกรณ์เจ้าหนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัญชีร่วมเพื่อบริหารจัดการบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์ รวมทั้งจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบแนวทางดังกล่าว โดยคาดว่าการจัดตั้งบัญชีร่วมเพื่อรักษาเสถียรภาพของสหกรณ์จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในเดือนพฤษภาคมนี้

อ่าน 550 เวลา