logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

5 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ใขปัญหาการดำเนินการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียนแห่งประเทศไทย ด้านการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 6

 

อ่าน 557 เวลา