logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

3 เมษายน 2560 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานโครงการ"แบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนคนสหกรณ์" เพื่อส่งมอบหนังสือที่ได้รับจากการแบ่งปันความรู้ด้วยการรับบริจาคจากบุคคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ไทย

 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานโครงการ"แบ่งปันความรู้หนังสือสู่ชุมชนคนสหกรณ์" เพื่อส่งมอบหนังสือที่ได้รับจากการแบ่งปันความรู้ด้วยการรับบริจาคจากบุคคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ไทย จำนวน 36,500 เล่ม ให้แก่ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีและห้องสมุดในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ(กศน.)ทั้งนี้เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้เป็นวัน"รักการอ่าน"และกำหนดให้การส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติโดยมี ว่าที่ ร.อ.ดร.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณห้องสมุดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ถนนพิชัย กรุงเทพฯ  เวลา 10.00 น.

อ่าน 217 เวลา