logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

31 มีนาคม พ.ศ. 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงิน เพื่อให้การจัดตั้ง “ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์”

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงิน เพื่อให้การจัดตั้ง “ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์ทางการเงินสหกรณ์” ทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ และศึกษาวิจัยเครื่องมือที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ตลอดจนให้สอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในการปฏิรูประบบการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่มีนโยบายการดำเนินงานทางด้านการเงินของสหกรณ์อีกด้วย เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 63 เวลา