logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

31 มีนาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สัมภาษณ์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะวิจัยภายใต้ “โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่

 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์จ ให้สัมภาษณ์สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคณะวิจัยภายใต้ “โครงการพัฒนาแนวทางการขับเคลื่อนทฤษฎีใหม่ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ในขั้นที่ 2 ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ ได้ลงนาม “บันทึกความเข้าใจเพื่อบูรณาการร่วมกันในการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่” เพื่อการพัฒนาอย่างเป็นระบบตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง สำหรับเป็นแนวทางหลักให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ในฐานะที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ที่ได้มีการส่งเสริมการรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่อง และเห็นผลเป็นที่ประจักษ์ เวลา 13.30 น. กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 221 เวลา