logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

31 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แสดงความยินดีกับ "ข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.2559" จำนวน 3 ท่าน 

ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ แสดงความยินดีกับ "ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2559" จำนวน 3 ท่าน นางสาวอุบลวรรณ  พัฒนลาภ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ (กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร) นางวิไลลักษณ์  ศรีถนอมวงศ์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (กองคลัง) และ นางพิมพ์พรรณ  ศรีจิตตะวา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์) ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 257 เวลา