logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

30 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเปิด “โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ซึ่งโครงการนี้เป็นไปตามกฎ ก.พ.

 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และนายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมเปิด “โครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ซึ่งโครงการนี้เป็นไปตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2553 เป็นต้นมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ ให้พร้อมเป็นข้าราชการที่ดีและตอบรับกับนโยบาย วิสัยทัศน์ที่ว่า “สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจ และสังคมในระดับรากฐานของประเทศ” ทั้งนี้จึงต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในทุกภาคส่วนของกรม ที่จะนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และต่อตนเองที่เป็นข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อช่วยกันพัฒนางานสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและร่วมกันพัฒนางานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 136 เวลา