logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

18 เมษายน 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 การขับเคลื่อนงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ถ่ายทอดประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference ไปยังหน่วยงานของกรมฯทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เพื่อให้ได้ชี้แจงข้อมูลและติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่างๆ ณ ห้องประชุม 226 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

อ่าน 255 เวลา