logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

 

tab news interest

icon 22สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนวันแรก (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดศูนย์บริการในช่วงวันหยุด (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดชัยยาท ตั้งศูนย์บริการช่วงวันหยุดสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดนครนายก เปิดศูนย์บริการประชาชนช่วงสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดนครพนม จัดพิธีรดน้ำดำหัว (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดนครปฐม มอบน้ำดื่มเพื่อบริการประชาชนช่วงสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนช่วงวันสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ พิจารณาคำขอใช้และควบคุมตรวจสอบระบบการผลิต (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรวบรวมผลผลิต (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดยโสธร เปิดศูนย์บริการประชาชน ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดระยอง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการประชาชนจังหวัดพิษณุโลก (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์จังหวัดตราดร่วมศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสงกรานต์ (18 เมษายน 2560 )
icon 22สหกรณ์อุดรธานี เสริมสร้างประสบการณ์จริงในงานสหกรณ์
icon 22สตูล ติวเข้มสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมภิบาล
icon 22เสริมแนวรุกการใช้อำนาจนายทะเบียน กำกับ-ส่งเสริม-ดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (20 มี.ค. 2560)

icon 22สหกรณ์ไทยก้าวสู่ศตวรรษที่ ๒ พร้อมสำหรับเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากของประเทศ (23 ก.พ. 2560)
icon 22กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดทัพขับเคลื่อนงานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 ก.พ. 2560)
icon 22อุดรธานีตามรอยพ่อหลวง (23 ก.พ. 2560)
icon 22อุดรธานี อบรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ภาคการเกษตร (23 ก.พ. 2560)
icon 22อุดรธานี เร่งส่งเสริมอาชีพสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม (23 ก.พ. 2560)
icon 22สหกรณ์อุดรฯ ยังคนเดินหน้าตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่๕ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (23 ก.พ. 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดชลบุรี เปิดงานข้าวประชารัฐ (23 ก.พ. 2560)
icon 22สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (23 ก.พ. 2560)
icon 22สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงวัดจันทร์ จำกัด (23 ก.พ. 2560)
icon 22สตูล เปิดเวทีสร้างโอกาสเข้าถึงเงินทุนระดับฐานราก (23 ก.พ. 2560)
icon 22วิทยากรการสหกรณ์ ประจำศูนย์เรียนรู้ (23 ก.พ. 2560)
icon 22ยะลา กระจ่ายข้าวอีสานสู่ท้องถิ่น (23 ก.พ. 2560)
icon 22ประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตร (23 ก.พ. 2560)
icon 22ธารน้ำใจจากสหกรณ์ ช่วยกาชาดจังหวัดศรีสะเกษ (23 ก.พ. 2560)
icon 22ตลาดข้าวประชารัฐ จับมือผู้ประกอบการ (23 ก.พ. 2560)
icon 22จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานธนาคารโคนมทดแทนฝูง (23 ก.พ. 2560)
icon 22จังหวัดอุดรธานี เปิดตลาดนัดข้าวเปลือกครั้งที่๔ (23 ก.พ. 2560)
icon 22กรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนงบประมาณ (23 ก.พ. 2560)
icon 22อุดรธานี ออกติดตามการใช้รถเกี่ยวนวดข้าว (13 ม.ค. 2560)

 

อ่าน 262 เวลา