logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

tab procurement result

icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มีนาคม 2561) icon new
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางใช้ในราชการ สสพ.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในราชการ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในราชการ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในราชการ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแนะนำส่งเสริมและกำกับสหกรณ์ให้ปฏิบัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ และเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตภาพ Infographic ประชาสัมพันธ์นโยบายพัฒนาสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการสหกรณ์ตามนโยบายรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ และหนังสือ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มคู่มือแนวทางคำพิพากษาศาลปกครองโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในราชการสำนักนายทะเบียนและกฏหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในโครงการอบรมการพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์ให้มีระดับชั้นดีขึ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการ สสพ.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้ในราชการภายในหน่วยงาน สสพ.2โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน กผง. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในราชการ สถาบันพัฒนากรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางใช้ในราชการ กพน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งและเดินสายสัญญานระบบเครือข่ายไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช็คซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้ในโครงการสัมมนา สหกรณ์ก้าวทัน เทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้ในโครงการสัมมนา สหกรณ์ก้าวทัน เทคโนโลยีดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงานใช้ในราชการ ศสท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ใช้ในราชการ กกจ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ในราชการ กลุ่มตรวจสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงานใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน รายการโต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มีนาคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 1.ซื้อป้ายชื่อพลาสติกสำหรับตั้งโต๊ะบุคลากร ศสท. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 กุมภาพันธ์ 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในราชการ สำหรับกองแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในราชการ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในงานโครงการฝึกอบรม หลักสูตร สหกรณ์สอนอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการสำหรับหน่วยงานกองการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล ป้ายแสดงความยินดีกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสาร แบบ ก.พ.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำนักงานสิ้นเปลืองใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุใช้่ในราชการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพหานคร พื้นที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่นโยบายและสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารคำแนะนำการปฎิบัติงานการดำเนินการคัดเลือกสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในโครงการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในงานเผยพร่และประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดตกแต่งจัดงานพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการสำนักพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อสำรองใช้ในงานประชุม สัมมนา และรับรองผู้มาติดต่อราชการ
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใชัในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือสารสนเทศสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 กุมภาพันธ์ 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณืสีขาวด้วยธรรมภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มกราคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในราชการโครงการส่งความสุชให้เทศกาลปีใหม่ด้วยสินค้าสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศกลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการ กลุ่มบัญชีและงบประมาณ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ แผ่นพับหน้าที่สมาชิกสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์ภารกิจการส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2561 (สสพ.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์ใช้ในราชการ กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือเผยแพร่ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ประชาชนทั่วไป และคณะกรรมการของสหกรณ์ (สสพ.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการภายในวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้ในราชการ กลุ่มกฎหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิทรรศการภายในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสุดใช้ในโครงการสัมมนาบทบาทหน้าที่กรรมการสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการสำนักงาน สสพ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมสหกรณ์ของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มกราคม 2561)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้ในราชการ กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธันวาคม 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงานใช้ในราชการ กลุ่มทะเบียนและข้อบังคับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุใช้ในงานโครงการฝึกอบรมฯ (6 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร เสริมทักษะผู้ปฎิบัติงานเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน ซื้อวัสดุใช้ในราชการกลุ่มตรวจราชการ สำนักงานเลขานุการกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพวงมาลับ ดอกไม้สด และธูปเทียน ใช้ในงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร โครงการอบรม สนับสนุนการดำเนินการเกษตรแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการฝึกอบรม หลักสูตร นักบริหารสหกรณ์ระดับ กลาง รุ่นที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อใช้ในราชการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวใช้ในราชการ กลุ่มช่วยอำนวยการและประสานราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือ สำหรับห้องสมุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใชัในโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์ให้แก่นักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการ กลุ่มตรวจสอบภายใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการสัมมนาแนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ สสพ.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในราชการ กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้้อเครื่องคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ธันวาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณืสีขาวด้วยธรรมภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มกราคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณืสีขาวด้วยธรรมภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มกราคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณืสีขาวด้วยธรรมภิบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มกราคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดนิรรศการภายในงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง(13 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ (15 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (23 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำวีดีทัศน์บรรยายสรุป เรื่อง การนำระบบสหกรณ์ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ (28 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานใช้ในราชการ สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (13 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางใช้ในงานราชการ 45 ราย โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (13 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์สำหรับใช้ในราชการ โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (13 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการ กลุ่มสาบรรณ (สลก) โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (27 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ใช้ในโครงการฝึกอบรม โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (30 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในราชการกลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (30 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (30 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ 3 รายการ ส่วนกลาง โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (30 พฤศจิกายน 2560) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2561 (ครั้งที่ 3)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 28 กุมภาพันธ์ 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอโครงการบูรณาการข้อมูลภาคการเกษตร ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมส่งเสริมการเกษตร
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ( 5 กรมภาพันธ์ 2561)

icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลทั่วไป ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 มกราคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดโปรแกรมประกวดราคาชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) (23 มกราคม 2561) 
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคาประกวดราคาซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โครงการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนสมาชิกสหกรณ์และถือหุ้นผ่าน Smart Office กรมส่งเสริมสหกรณ์  
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (23 มกราคม 2561)
icon 22 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจดซื้อจัดจ้างและติดตั้งระบบเครื่อข่ายไร้สายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ (โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่อข่ายไร้สายของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (17 ตุลาคม 2560)

icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดูแลและรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (29 กันยายน 2560)
icon 22
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อตามโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมสหกร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(29 กันยายน 2560)
icon 22รายงานผลการประกวดราคางานจ้างดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ (โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสาารสนเทศ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคางานเช่าใช้บริการโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งและกลุ่มเกษตรกร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคางานเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (26 กันยายนย 2560)
icon 22ผลการเปิดซองงานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (6 กันยายน 2560)
icon 22ผลการประกวดราคา งานเช่าบริการอินเตอร์เน็ตคู่สายและคู่สายสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)(5สิงหาคม 2560)
icon 22ระกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศสำหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (4 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและพัดลมระบายอากาศ (30 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2561(30 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมฑ์ Multifucting ชนิดเรเซอร์ หรือชนิด LED สี จำนวน 30 เครื่อง  (22 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงระบบจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 สิงหาคม 2560)
icon 22 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2560 (22 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งดสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (18 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศโครงการจัดแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ งานเทศการไทย ณ นครโอซากา ในประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2560 ( 3 พฤษภาคม 2560 )
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ( 13 ธ.ค. 2559 )
icon 22
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้า  ( 28 ธ.ค. 2559 )
icon 22
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดที่ทำการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ 2560 ( 27 ก.ย. 2559 )
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการสอบราคาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร(ครั้งที่ 3) (31 ม.ค. 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการสอบราคาจ้างพัฒนาระบบ e-Commerce สินค้าสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (3 พ.ย. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (3 พ.ย. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (6 ต.ค. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (6 ต.ค. 2559)

อ่าน 2161 เวลา