logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

tab procurement only


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2560

icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องการประกวดราคาจ้างดูแลรักษาระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายสื่อสารและข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนวามเข้มแข็งสหกรณ์ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(13 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์กรมส่งเสริมสหกรณ์ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 กันยายนยน 2560)(13 กันยายนยน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคางานจ้างดูแลและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ (โครงการปรับปรุงประสิธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศปีงบประมาณ 2561
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (12 กันยายนยน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกร์ เรื่อง การประกวดราคาเช่าให้บริการอินเตอร์เน็ตและคู่สายสื่อสารของกรมส่งเสริมสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
โดยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bibding) (ครั้งที่ 2 ) (11 กันยายน 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560
ด้วยวิธีการประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-biding) (30 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผ้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (25 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยช์ร่วมกัน  (25 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED จำนวน 30 จำนวน 30 เครื่อง (22 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงระบบจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเชื่อมโยงกับระบบจดทะเบียนกลุ่มเกษตรกร 
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (22 สิงหาคม 2560)
icon 22 
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างดูแลรักษาบำรุงรักษาระบบฐานข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2560 (22 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (18สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบปรับอากาศและพัดลมสำหรับระบายอากาศสำหรับห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ (15 สิงหาคม 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องสอบราคาซื้อยานพาหนะหรือรถยนต์ (25.10.15.03) (3 ส.ค 2560)
icon 22
ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องประกวดราคาจ้างเผยแพร่ความรู้ระบบสหกรณ์ทางหนังสือพิมพ์รายวัน ปี 2560 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 มิ.ย 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เผยแพร่ข่าวสารจ้างเผยแพร่สารคดีสหกรณ์ทางสถานีโทรทัศน์ประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 เม.ย. 2560)
icon 22ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่่อง สอบราคาซื้อรถยกโฟร์คลิฟท์ โครงการพัฒนาศักยภาพแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประจำปีงบประมาณ 2560 (11 เม.ย. 2560)
icon 22ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ซื้อเครื่องคัดแยกสีข้าวสาร (กล้องสี) พร้อมติดตั้งด้วยวีธีประกวดราอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ประจำปีงบประมาณ 2560 (11 เม.ย. 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนนโยบายเพื่อพัฒนาระบบสหกรณ์ ประจำปี 2560 (7 ก.พ. 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเผยแพร่นโยบายและสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 ม.ค. 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (ครั้งที่ 3) (13 ม.ค. 2560)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกสอบราคาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (ครั้งที่ 2) (29 ธ.ค. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (ครั้งที่ 2) (9 ธ.ค. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (8 ธ.ค. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (28  พ.ย. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร (28 พ.ย. 2559)
icon 22ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสินค้าของศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ (CDC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (14 พ.ย. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบทะเบียนกลุ่มเกษตรกร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (9 พ.ย. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาจ้างพัฒนาระบบ e-Commerce สินค้าสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร (10 ต.ค. 2559)
icon 22ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (7 ต.ค. 2559) 

bb next

                                                                                                                                                                     


                                                                                                                                                                           

 

อ่าน 1510 เวลา