logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(2 โหวต)

tab policy moac


pic preview2 pic preview
   
icon 22 แผนภาพการเชื่อมโยงงานตามนโยบายของ
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เพื่อยกกระดาษ A4)
 การขับเคลื่อนตามกลุ่มเป้าหมายเกษตรกร (จำแนกตามความพร้อม)
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560
icon 22คู่มือ อธิบายนโยบายยกกระดาษ A4 โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 

วีดิทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโบาย 
                มอบนโยบาย ตอนที่ 1               มอบนโยบาย ตอนที่ 2                  โครงการนาแปลงใหญ่
            กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 

 

 

 

 

อ่าน 1197 เวลา