logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กิจกรรมความสำเร็จทั้งหมดของสหกรณ์

     
Projecttopromotegoatfarmingsystem KCHdaylabor 010560 new dairycattle
รายการสหกรณ์ไทยก้าวไกลสู่สากล : 
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะระบบแปลงใหญ่ ของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงแพะแกะราชบุรี จำกัด
รายการเดินหน้าประเทศไทย:ใช้ระบบสหกรณ์ปรับปรุงคุณภาพชีวิตแรงงานไทย สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุดสืบสานงานของพ่อ ตอน การเลี้ยงโคนม อาชีพพระราชทาน และจุดกำเนิดสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด
     
newiamges ytd5 v007 newimages yt3
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ออกมาตรการเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งปีนี้ให้กับเกษตรกร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีด
ความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรโคน
สหกรณ์แปลงใหญ่ประมงบ้านสร้างพัฒนา 
จ.ปราจีนบุรี
     
newimages yt1 newimages_yt2 v004 
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คสช.) ในเขตปฏิรูปที่ดินฯจ.อุทัยธานี กสส.ได้เข้าไปช่วยเหลือจัดสรรพื้นที่
ให้เข้ารวมกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 
จ. สระแก้ว
อุทัยธานี จัดตลาดนัดปัจจัยการผลิต
คุณภาพประชารัฐ
     
v005  v006   
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงตรวจเยี่ยมสหกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
 ผลดีต่อชุมชนของการรวมกลุ่มกัน
เป็นสหกรณ์  
 
     
     
     

 

 

 

 

 

อ่าน 178 เวลา