logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

กิจกรรมความสำเร็จทั้งหมดของสหกรณ์

     
newimages yt3 newimages yt1 newimages_yt2
สหกรณ์แปลงใหญ่ประมงบ้านสร้างพัฒนา
จ.ปราจีนบุรี
จัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คสช.)
ในเขตปฏิรูปที่ดินฯจ.อุทัยธานี
กสส.ได้เข้าไปช่วยเหลือจัดสรรพื้นที่ให้เข้า
รวมกลุ่มปลูกผักเกษตรอินทรีย์ 
จ. สระแก้ว
v004 v005 v006
อุทัยธานี จัดตลาดนัดปัจจัยการผลิต
คุณภาพประชารัฐ
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงตรวจเยี่ยมสหกรณ์
ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
ผลดีต่อชุมชนของการรวมกลุ่มกัน
เป็นสหกรณ์
     
v007    
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีด
ความสามารถทายาทและยุวเกษตรกรโคนม
   
อ่าน 49 เวลา