logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

19 พฤษภาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ มีการประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลความคืบหน้าจากการเปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน. การแก้ไขปัญหาสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัด

19 พฤษภาคม 2560 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยในสัปดาห์นี้มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ซึ่งดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลความคืบหน้าจากการเปิดรับฟังความเห็นเกณฑ์กำกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน. การแก้ไขปัญหาสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จำกัดและการส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนจัดการความเสี่ยงผลผลิตทางการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อมของสมาชิกในสถาบันเกษตร โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิของสหกรณ์และดอกผลอื่นๆ มาจัดตั้งเป็นกองทุนฯ ขณะนี้มีสหกรณ์เริ่มดำเนินการแล้ว 34 แห่ง นอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ที่มีปัญหาในการดำเนินงานและเยียวยาสมาชิก ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์. โดยให้จัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีของสหกรณ์ และจะขอความร่วมมือจากธกส.และกองทุนพัฒนาสหกรณ์พิจารณาจัดสรรเงินบางส่วนจากจำนวนเงินที่สหกรณ์ที่เป็นลูกค้าจ่ายดอกเบี้ยไว้แล้วเข้าเป็นทุนสะสมดังกล่าวด้วย

อ่าน 208 เวลา