logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

20 มีนาคม 2560 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร"ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน" รุ่นที่ 7 

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้ตรวจการสหกรณ์ หลักสูตร"ผู้ตรวจการสหกรณ์ระดับพื้นฐาน" รุ่นที่ 7 จำนวน 110 คน เพื่อให้มีความรู้ั ทักษะและประสบการณ์แก่ผู้ตรวจการสหกรณ์ จากกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ให้มีความสามารถปฏิบัติงานได้ตามแนวทางที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อระงับยับยั้ง ป้องปรามการทุจริตและให้มีการแก้ใขปัญหาข้อบกพร่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นมิให้ลุกลามขยายตัวออกไป ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560

 

อ่าน 166 เวลา