logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัด การสหกรณ์ คุณภาพน้ำนม การตลาดพร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ สหกรณ์โคนม 

วันที่ 11 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางมาศึกษาดูงานด้านเกษตรและสหกรณ์ กับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยมี พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง กรรมาธิการของคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้าคณะเดินทาง) ศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัด การสหกรณ์ คุณภาพน้ำนม การตลาดพร้อมรับฟังปัญหา อุปสรรค และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ สหกรณ์โคนม และเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ณ สหกรณ์โคนมหนองโพ ราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ต.หนองโพ อ.เมือง จ.ราชบุรี ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ สหกรณ์หนึ่งใจ เดียวกัน จำกัด ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี และ ศึกษาดูงานด้านปศุสัตว์วิถีชุมชน ณ ศูนย์สร้างสุขเกษตรชนบท ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ในการเลี้ยง หมูหลุม

อ่าน 117 เวลา