logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

มอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี มอบนโยบายและแนวทางการปฎิบัติงานแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎระเบียบ วัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดี รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำงานร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือในการทำงานต่อไป ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการบรรจุใหม่ จำนวน 58 คน ณ ห้องประชุม 126 กรมส่งเสริมสหกรณ์

อ่าน 134 เวลา