logonewcpd V3

blank50

ให้คะแนนบทความนี้
(0 โหวต)

พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง” รุ่นที่. 4 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริสหกรณ์” ณ โรงแรมเพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 7 มีนาคม 2560 ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับกลาง” รุ่นที่. 4 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางในการปฏิบัติงานส่งเสริสหกรณ์” ณ โรงแรมเพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเต็ล อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดการอบรมขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถบุคคลากรที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน นโยบาย ยุทศาสตร์ แผนงาน/โครงการของกรมฯ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไประดับอาวุโส จำนวน 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 5 – 31 มีนาคม 2560

อ่าน 150 เวลา